top of page
AFİS_YENİ_WEB_orta.jpg

Deprem sonrası barınma ihtiyacına yönelik çağdaş, yenilikçi, çevresel faktörler ile uyumlu, teknik gereksinimler, sosyo-kültürel değerler ile uyumlu; ayrıca kullanıcının yeniden kendi evini inşasına fırsat verebilecek tasarımların gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Önerilen eğitim programının birincil amacı deprem sonrasında ihtiyaç duyulan “acil barınma” ve “geçici barınma” üzerine mekân tasarım önerileri geliştirmektir. Bununla birlikte eğitimin alt amaçları ise;

  • Acil barınma için tasarım ve üretim pratiklerinin geliştirilmesini sağlamak,

  • Hızlı müdahale edebilmek için gerekli bilgi birikimini yaratmak,

  • Deprem sonrası barınmaya yönelik tasarım ve uygulama süreçlerini ilgilendiren mevzuatları aktarmak,

  • Toplum yararına mekân üretimi üzerine düşünmeyi sağlamak,

  • Katılımcıları aynı zamanda deprem sonrasında afetzedelerin psikolojilerine yönelik bilinçlendirmek,

  • Deprem ya da benzeri afetler sonrasında acil barınma, geçici barınma ve konut üretimi konusunda deneyimli mimarların uygulanmış örnekler üzerinden bilgi verilmek

  • Mimarlık ve İçmimarlık öğrencilerinin konuyla ilgili farkındalık kazanmalarını ve yapılacak atölye çalışmaları ile deneyim sahibi olmalarını sağlamak

  • Deprem odak noktası alınarak afetler sonrası “acil barınma” ve “geçici barınma” mekân tasarım önerileri geliştirmek şeklinde sıralanabilir.

Özellikle eğitim yaşamlarında öğrencilerin deprem sonrası barınma ihtiyacını çözebilecek deneyimler kazanması mezun olduklarında afet sonrası acil ve geçici mekân tasarımı ve üretiminde hızlı çözümler geliştirmesine imkân verecektir. Deprem sonrası barınma mekânının hızlı üretilebilmesi kadar konfor koşullarını sağlaması da önemlidir. Mevsim koşullarına ve bölgenin coğrafik koşullarına uygun, temel barınma eylemlerinin gerçekleşmesine imkân veren aynı zamanda psikolojik olarak da afetzedeye ev hissi vererek kişiselleştirebileceği barınma mekânlarının üretilmesi önemlidir. Bir afet sonrası barınma birimini her haliyle düşünmenin ve geliştirmenin programa katılarak eğitimini tamamlayan katılımcılar için hem deneyim ortamı hem de bilimsel bilgi üretim alanı yaratacağı düşünülmektedir.

Bu açıdan eğitim programının kapsamında öğrencilere; öncelikle barınma eylemi, geçici barınma mekânları, konut tasarımı, yapı sistemleri ve konuyla ilgili mevzuat gibi konular ile disiplinler arası bir yaklaşım benimsenerek tıp ve sağlık alanlarından uzman akademisyenler tarafından afetzedelerin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik eğitimler verilecektir.  Ardından öğrencilere deprem sonrası çeşitli “acil barınma” ve “geçici barınma” tasarım çalışmaları yapacaklardır.

Sonuç olarak “Deprem Sonrası Barınma Halleri” başlıklı eğitim programını hem konuyla ilgili tecrübeli eğitimcilerin bilgi birikimini katılımcılara aktararak bilgi vermek hem de edinilen bilgiyi pratiği dönüştürerek üretim süreçlerini zenginleştiren tasarım önerileri geliştirmek şeklinde özetlemek mümkündür. Eğitimin uygulama adımında yapılacak “acil barınma” ve “geçişi barınma” mekân tasarım önerileri, mevcut durumda ortaya çıkan deprem sonrası barınmalar için çözüm önerileri sunacak ve gelecekte olabilecek afetler sonrası “acil barınma” ve “geçişi barınma” mekân tasarım önerileri rehberi olma potansiyeli taşıyacaktır.

bottom of page